Wrocław +48 717836750 / Bielsko-Biała +48 512681480 en pl fr

Oferta

 Dla jednoosobowej działalności,  

 spółek cywilnych,  

 spółek jawnych,    

 spółek partnerskich 

- księgowość uproszczona.


Przedsiębiorcom prowadzącym działalność indywidualnie oraz spółkom cywilnym, partnerskim i jawnym  oferujemy usługę obejmującą:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych (jeżeli jest wymagane)

 

 

Jeśli Państwa działalność  prowadzona jest w oparciu o wpis do ewidencji działalności  gospodarczej w urzędzie gminy (samodzielnie lub w ramach spółki cywilnej) a także  jeśli wybraną formą działalności jest spółka jawna lub spółka partnerska podlegająca rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prawdopodobnie nie są Państwo zobowiązani do prowadzenia  ksiąg handlowych ( tzw. „pełnej księgowości”) .  Tak długo jak Państwa przychody z działalności nie przekraczają kwoty 1 200 000,00 EUR rocznie (4 784 400,00 rocznie zł wg obowiązującego kursu) wystarczającą formą ewidencji jest uproszczona księgowość, najczęściej prowadzona w postaci tzw. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Dla spółek akcyjnych,  

spółek z o.o.,     

spółek komandytowych  

- księgi handlowe.


Nasza oferta dla spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek komandytowych oraz dla innych podmiotów wymienionych obok obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce
 • Sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania finansowego
 • Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz sporządzania rocznego zeznania podatkowego
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych (jeżeli jest wymagane)

Podmiotami  zobowiązanymi  do prowadzenia ksiąg handlowych niezależnie od osiąganych przychodów są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe a także inne jednostki organizacyjne jak fundacje, stowarzyszenia bądź działające w Polsce oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Również inne podmioty zasadniczo zwolnione z tego obowiązku muszą otworzyć księgi handlowe jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej przekroczą limit wynoszący 1 200 000,00 EUR (w roku bieżącym wynosi to 4 784 400,00 zł). Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci ksiąg handlowych jest bardziej pracochłonne niż uproszczone formy księgowości jak np. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Z drugiej strony „pełna księgowość”  może dostarczać cennych informacji  przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, niedostępnych dla jednostek prowadzących wyłącznie księgi podatkowe.

Dla pracodawców

- obsługa kadrowo płacowa.


 

Nasza oferta w zakresie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - list płac, listy prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń , rozliczenie podatku dochodowego PIT
 • Dokumentacja dla ZUS - dokumenty zgłoszeniowe pracowników, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA

 

 

 

Dla wszystkich 

- usługi dodatkowe.

 


Oprócz podstawowej oferty przedstawionej powyżej nasze biuro świadczy również szeroki wachlarz usług dodatkowych, obejmujących między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzania dokumentacji  wymaganej do rejestracji
  (umowy spółki, wnioski do KRS, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i  ZUS  etc.)
 • reprezentowania  w postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym przed organami podatkowymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań zarządczych na wewnętrzne potrzeby jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez naszego klienta
 •  przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i umów leasingu
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań  zakresie  zatrudniania pracowników

 

 

MAsz pytania? Zadzwoń +48 71 783 67 50